ناممحلتاریخ مرگسن مرگعلت مرگمرتکبقومیتپیوند به منبع
سکینه آزمونگچساران28.03.1400...تیراندازی کردنشوهرترکیwww.hra-news.org
ناشناختهزنجان30.6.139939خفه کردنشوهرتورکwww.hra-news.org
کهگیلویه6.6.1399جوانتیراندازی کردنشوهر سابقلرwww.tabnak.ir
ناشناختهگتوند15.04.1400...تیراندازی کردنشوهرلرwww.khabaronline.ir
آسیهیاسوج31.04.140024ذبح کردنشوهرلرwww.hra-news.org
ناشناختهگتوند15.04.1400...تیراندازی کردندامادلرwww.khabaronline.ir
کرمانشاه13.6.139916تیراندازی کردنبرادرکردیwww.hra-news.org
وفا عبداللهسردشت14.9.139939ذبحبرادرکردیwww.hra-news.org
سرگل حبیبیسنندج30.8.139931ذبحبرادرکردیwww.hra-news.org
ناشناختهایلام17.9.139922خفه کردنبرادرکردیwww.mehrnews.com
پروانه پالانیکرمانشاه11.1.9920خفه کردنبرادرکردیhengaw.net
سونیا دهقانسردشت24.10.139924ذبح (جراحات چاقو در بدن او)برادر و پسر عموکردیkurdistanhumanrights.org
ناشناختهکرمانشاه17.3.1400...تیراندازی کردنبرادر شوهرکردیhengaw.net
سمیه فتحیکرمانشاه31.3.139918مسموم کردن او با فسفید آلومینیومبرادرانکردیhengaw.net
نسرین پهلوانیکرمانشاه20.2.140025خفه کردن با گازبرادرانکردیhengaw.net
اشرف نیکخویارومیه17.11.139932آتش زدنخانوادهکردیkurdistanhumanrights.org
کوهدشت24.4.139923ضرب و شتم با چکشپدرکردیwww.hra-news.org
شکیبا بختیارکرمانشاه13.4.140016ذبح کردنپدرکردیhengaw.net
شکیباکرمانشاه13.4.140016ذبح (جراحات چاقو در بدن او)پدرکردیhengaw.net
سحر مرادیسنندج4.05.1400جوانتیراندازی کردنشوهر خواهرشکردیhengaw.net
کوثر گل صغانلوپیرانشهر30.11.139815شوهرکردیhengaw.net
مهاباد29.4.1399جوانحملهشوهرکردیhengaw.net
ناشناختهکرمانشاه24.9.139926حملهشوهرکردیwww.hra-news.org
مریم جعفریدالاهو23.9.139925حملهشوهرکردیhengaw.net
آزادهدهگلان23.9.139925حملهشوهرکردیhengaw.net
پریاس رحمانیچسقز18.4.139922حملهشوهرکردیhengaw.net
منیره قادریکمریوان15.03.140045كتك زدنشوهرکردیhengaw.net
مراغه5.4. 1399جوانآتش زدنشوهرکردیwww.hra-news.org
مریم عطمانیارومیه29.6.139935آتش زدنشوهرکردیwww.hra-news.org
بیان مرادیسنندج4.05.1400جوانتیراندازی کردنشوهرکردیhengaw.net
هما حاجی پورسردشت5.5.1400جوانتیراندازی کردنشوهرکردیhengaw.net
ناشناختهکرمانشاه17.3.1400...تیراندازی کردنشوهرکردیhengaw.net
شیلان ماندمیسنندج15.05.1400...تیراندازی کردنشوهرکردیhengaw.net
سعده سپندارسردشت7.05.140046تیراندازی کردنشوهرکردیhengaw.net
منیره قادریکمریوان15.03.140035تیراندازی کردنشوهرکردیhengaw.net
حمیرا بازگیرایلام17.3.1400...تیراندازی به سرششوهرکردیhengaw.net
ناشناختهایلام17.3.1400...ذبح (جراحات چاقو در بدن او)شوهرکردیhengaw.net
عزیزه حقیارومیه16.12.139933خفه کردنشوهرکردیwww.hra-news.org
ناشناختهبجنورد23.10.139929خفه کردنشوهرکردیwww.khabaronline.ir
مریمماکو16.12.139960ذبح (جراحات چاقو در بدن او)فرزند پسرکردیwww.hra-news.org
عایشه اصلانیچسنندج15.05.1400...تیراندازی کردندامادکردیhengaw.net
منیژهتهران20.2.140038خفه کردندوست پسرفارسwww.khabaronline.ir
رشت1.3.139930آتش زدنبرادرفارسwww.hra-news.org
زهرا نصوریبوشهر10.7.139915خفه کردنبرادرفارسwww.hra-news.org
متاسفتهران2.3.140053تیراندازی کردنبرادر شوهرفارسwww.khabaronline.ir
ناشناختهکرمان21.4.140050ضربه ای به سرش زده و می سوزدفرزندانفارسwww.hra-news.org
ناشناختهبوشهر28.12.139975تیراندازی کردنعمو زادهفارسwww.khabaronline.ir
ناشناختهبوشهر28.12.139918تیراندازی کردنعمو زادهفارسwww.khabaronline.ir
ناشناختهبوشهر28.12.139914تیراندازی کردنعمو زادهفارسwww.khabaronline.ir
ناشناختهبوشهر28.12.139912تیراندازی کردنعمو زادهفارسwww.khabaronline.ir
ناشناختهاصفهان30.9.139921حملهپدرفارسwww.hra-news.org
رومینا اشرفیتالش1.3.139913بریدن سرشپدرفارسwww.hra-news.org
آریاناشاهرود25.12.139912حلق آویز کردنپدرفارسkhabaronline.ir
ریحانه عامریکرمان26.3.139921ذبح با تبرپدرفارسwww.hra-news.org
سمیراتهران29.11.139925سوزشنامزدفارسwww.khabaronline.ir
نرگس ثریا خطیرتهران5.1.140033شوهرفارسwww.hra-news.org
ساوه26.11.139829شوهرفارسwww.tabnak.ir
ناشناختهدزفول14.8.1399جوانحملهشوهرفارسwww.isna.ir
خراسان شمالی6.6,1399جوانحملهشوهرفارسwww.hra-news.org
سیمارتهران16.9.1399جوانحملهشوهرفارسwww.mashreghnews.ir
ناشناختهتنکابن2.7.1399جوانحملهشوهرفارسwww.hra-news.org
میتراتهران8.2.140031مسمومیت شوهرفارسwww.khabaronline.ir
ناشناختهمشهد26.7.1399جوانآتش زدنشوهرفارسwww.hra-news.org
ناشناختهتهران30.9.139929آتش زدنشوهرفارسwww.hra-news.org
ناشناختهجیرفت29.9.1399جوانتیراندازی کردنشوهرفارسwww.hra-news.org
ناشناختهخراسان جنوبی20.7.1399جوانتیراندازی کردنشوهرفارسwww.mehrnews.com
ناشناختهجیرفت7.4.1400...تیراندازی کردنشوهرفارسwww.hamshahrionline.ir
ناشناختهجیرفت7.04.1400...تیراندازی کردنشوهرفارسwww.irna.ir
شقایقتهران2.3.140038تیراندازی کردنشوهرفارسwww.khabaronline.ir
بابلسر27.2.139947تیراندازی به سرششوهرفارسwww.tasnimnews.com
اراک10.6.1399جوانذبحشوهرفارسwww.hra-news.org
تهران1.4.1399جوانذبحشوهرفارسiranintl.com
گرمسار28.4.139937ذبحشوهرفارسwww.mehrnews.com
النازتهران24.2.1399جوانذبح (جراحات چاقو در شکم او)شوهرفارسwww.mashreghnews.ir
گلستان15.6.1399جوانذبح (جراحات چاقو در بدن او)شوهرفارسwww.ghatreh.com
ناشناختهخوزستان25.7.1399جوانذبح (جراحات چاقو در بدن او)شوهرفارسwww.hra-news.org
ناشناختهمشهد14.9.139935ذبح (جراحات چاقو در بدن او)شوهرفارسwww.hra-news.org
ناشناختهکرج23.1.140021ذبح (جراحات چاقو در بدن او)شوهرفارسwww.hra-news.org
فریباتهران19.5.1399جوانذبح (جراحات چاقو در بدن او)شوهرفارسwww.mashreghnews.ir
ناشناختهساوه9.11.202135ذبح با جسم سنگینشوهرفارسwww.hra-news.org
مریمتهران19.11.1399...ذبح کردنشوهرفارسwww.khabaronline.ir
سیمینتهران20.11.1399...ذبح کردنشوهرفارسwww.khabaronline.ir
میناکرج14.11.139926ذبح کردنشوهرفارسwww.khabaronline.ir
رویاتهران23.05.140024ذبح کردنشوهرفارسwww.hra-news.org
تهران19.6.139933روی صورت و بدن او اسید اسپری کنیدشوهرفارسwww.hra-news.org
ناشناختهفیروزکوه5.8.1399جوانخفه کردنشوهرفارسwww.hra-news.org
ناشناختهخراسان جنوبی30.4.1400جوانخفه کردنشوهرفارسwww.khabaronline.ir
سهیلاتهران27.7.1399جوانخفه کردنشوهرفارسwww.mashreghnews.ir
تهران31.2.1399جوانخفه کردنشوهرفارس
ناشناختهشهریار9.03.1400...خفه کردنشوهرفارسwww.khabaronline.ir
Minooتهران30.10.1399...خفه کردن شوهرفارسwww.khabaronline.ir
ناشناختهکرج...63خفه کردنشوهرفارسwww.khabaronline.ir
ناشناختهاراک30.7.139941خفه کردنشوهرفارسwww.hra-news.org
ناشناختهبجنورد21.10.139929خفه کردنشوهرفارسwww.hra-news.org
ناشناختهایلام4.9.139915خفه کردنشوهرفارسwww.mehrnews.com
مژگان مهدویرودبار1.4.139928شکنجه شوهرفارسwww.hra-news.org
ناشناختهیزد30.4.140040...شوهر و برادرفارسwww.khabaronline.ir
مشهد20.6.139941ذبح (جراحات چاقو در بدن و سر او)فرزند پسرفارسwww.parsine.com
ناشناختهسیستان و بلوچستان24.9.1399جوانتیراندازی کردنشوهربلوچیwww.hra-news.org
مریمسراوان21.2.1399جوانشکنجه، نوشیدن اسیدشوهربلوچiranglobal.info
ناشناختهآبادان3.9.1399جوانتیراندازی کردنبرادرعربwww.hra-news.org
آبادان26.3.139935ذبحبرادرانعربwww.hra-news.org
فاطمهآبادان25.3.139919بریدن سرششوهرعربwww.hra-news.org
آبادان21.03.140022ذبح کردنشوهرعربwww.hra-news.org
فارس، جهرم18.08.140055ذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
مهساتهران02.06.140027ذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
خوزستان09.04.140030تیراندازی کردنBrother and Husbandعربwww.hra-news.org
ماهشهر03. 08.140045ذبح کردنمادرعربwww.hra-news.org
مسجدسلیمان07.05.1400j...ذبح کردنشوهرفارسی/عربwww.hra-news.org
گتوند، خوزستان15.04.1400Jتیراندازی کردنشوهرآنهاwww.hra-news.org
گتوند، خوزستان15.04.1400تیراندازی کردنبرادر شوهرآنهاwww.hra-news.org
رفسنجان23.07.140021ذبح کردنپدرفارسیwww.hra-news.org
همدان25.07.140050ذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
مهرنوشتهران01.08.140031مورد ضرب و شتمشوهرفارسیwww.hra-news.org
آهوتهران12.05.140049خفه کردنوکیلفارسیwww.hra-news.org
ناشناسالبرز02.06.1400جوانزدن به سرش شوهرفارسیwww.hra-news.org
صبریسقز02.06.140030set on fireشوهرکردیwww.hra-news.org
ناشناسبوشهر30.05.1400جوانذبح کردنشوهر سابقفارسیwww.hra-news.org
پاریستهران05.05.1400جوانذبح کردندوست پسرفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران02.06.140027ذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
قابل درکتهران06.08.140037ذبح کردندوست پسرفارسیwww.hra-news.org
صفابختگان25.08.140014تیراندازی کردنپدرفارسیwww.hra-news.org
ناشناساراک01.06.140030ذبح کردنبرادرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسمسجدسلیمان07.05.1400ذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسشیراز03.06.140019تیراندازی کردنبرادر شوهرفارسیwww.hra-news.org
الهاممشهد03.06.140034تیراندازی کردندوست پسرفارسیwww.hra-news.org
راشلفومن01.06.1400شوهرفارسیwww.hra-news.org
شیلانسنندج03.05.140032تیراندازی کردنشوهرکردیwww.hra-news.org
ناشناسسنندج03.05,1400.تیراندازی کردنبرادر شوهرکردیwww.hra-news.org
ناشناسمرودشت06,06.140025خفه کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
مبینا سوریلرستان16.6.140014خفه کردنخانواده و شوهرآنهاwww.hra-news.org
ناشناستهران08.05.140040زدن به سرشاعلام نشدهفارسیwww.hra-news.org
مینوستهران06.06.140022مسمومیتشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسمرودشت12.05.1400بالغتیراندازی کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسنکاه25.05.140038تیراندازی کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناساهواز16.01.1400جوانتیراندازی کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناساهواز16.01.1400بالغتیراندازی کردنبرادر شوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران07.02.140044زدن به سرشناشناسفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران11.02.140046سرش را برید و با چاقو به بدنش زدناشناسفارسیwww.hra-news.org
فرشتهتهران20.02.140038ناشناسخواستگارفارسیwww.hra-news.org
زلیخا بهمنیمونترال30.02.140035ناشناسشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسسیرجان09.02.140030آتش زدنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسنیشابور 27.02.140018برادرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسایلام30.01.140040تیراندازی کردنناشناسکردیwww.hra-news.org
ناشناسکرج25.01.140021ذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسمراغه17.01.1400جوانخفه کردنشوهرکردیwww.hra-news.org
فائزه ملکنیهسنندج10.07.140022آتش زدنپدرکردیwww.hra-news.org
مرضیه حسنیکامیاران02.07.140037آتش زدنناشناسکردیwww.hra-news.org
ناشناسمازندران30.08.1400تیراندازی کردنبرادرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسمازندران30.08.1400تیراندازی کردنبرادرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسمازندران30.08.1400تیراندازی کردنبرادرفارسیwww.hra-news.org
Minaتهران27.07.1400خفه کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسهمدان01.07.140036ذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
لیلا شکیباسنندج23.07.140039ذبح کردنشوهرکردیwww.hra-news.org
ناشناسایلام01.08.1400جوانذبح کردنشوهرکردیwww.hra-news.org
ناشناسسروستان (فارس)13.08.140050تیراندازی کردنبرادرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسسروستان (فارس)13.08.140021تیراندازی کردنعمو یا داییفارسیwww.hra-news.org
المیراتهران19.07.1400خفه کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
سارا پیرزادیهرسین (کرمانشاه)17.05.1400تیراندازی کردنعمو زاده کردیwww.hra-news.org
مژدهسنندج20.07.140016حلق آویز کردنخانواده شوهرکردیwww.hra-news.org
ساراتهران19.07.140017ذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
نگارتهران21.07.140036ذبح کردنعمهفارسیwww.hra-news.org
مهنازتهران12.07.1400جوانخفه کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
م.حمشهد04.08.1400خفه کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسیزد01.07.140027ذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسجهرم22.08.1400بالغذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
الهاممشهد20.08.140030ضربات متعدد به سردوست پسرفارسیwww.hra-news.org
ناشناستبریز10.08.140025اعلام نشدهخانوادهتورکwww.hra-news.org
ناشناسگلستان بندرگز20.07.140045زدن به سرشخانوادهفارسیwww.hra-news.org
سعیده محمدیمشهد03.08.140037ذبح کردنناشناسفارسیwww.hra-news.org
آرزو الفتیکرمانشاه30.08.140041تیراندازی کردنخواستگارکردیwww.hra-news.org
ناشناسکرمانشاه10.08.1400زدن به سرششوهرکردیwww.hra-news.org
ناشناسشیراز01.09.1400تیراندازی کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسشیراز01.09.1400تیراندازی کردنپدرفارسیwww.hra-news.org
درست استکرمانشاه01.09.140043تیراندازی کردنشوهرکردیwww.hra-news.org
ناشناسانزلی28.07.1400جوان20 ضربه چاقو به بدنش زدشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسیزد21.08.1400جواناعلام نشدهشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسخوزستان12.08.1400جوانتیراندازی کردنخانوادهاعلام نشدهwww.hra-news.org
ناشناسسیستان و بلوچستان05.10.140017تیراندازی کردنخانوادهبلوچwww.hra-news.org
ناشناسسیستان و بلوچستان05.10.140018تیراندازی کردنخانوادهبلوچwww.hra-news.org
ناشناسکرج ملارد04.10.140039ذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
لیلاتهران07.09.1400ذبح کردندوست پسرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسگلستان24.09,1400خفه کردنشوهر سابقفارسیwww.hra-news.org
ناشناسگلستان24.09.1400خفه کردنشوهر سابق عمه اشفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران03.10.140070خفه کردنناشناسفارسیwww.hra-news.org
میتراتهران29.09.140044به بدن ضربه خورده استدوست پسرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسایرانشهر11.10.1400تیراندازی کردنشوهربلوچwww.hra-news.org
ناشناسنیشابور19.09.140035ذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
فاطمه جهنگ تهران پاکدشت28.09.1400زدن به سرششوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسکرمانشاه15.10.140043زدن به سرششوهرکردیwww.hra-news.org
سحر مرادیسنندج12.09.140033ذبح کردنبرادرکردیwww.hra-news.org
ناشناسبابلسر17.09.1400جوانذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
فرشتهتهران20.09.1399خفه کردنناشناسفارسیwww.hra-news.org
ناشناسشیراز29.09.1399جواناعلام نشدهبرادرفارسیwww.hra-news.org
فاطمه رسولیماکو09.08.1400جوانآتش زدنشوهرکردیwww.hra-news.org
ناشناسارومیه25.10.1400جواناعلام نشدهناشناسکردیwww.hra-news.org
ناشناسیزد11.09.140042آتش زدنفرزند پسرفارسیwww.hra-news.org
سمینمشهد05.10.140065خفه کردنخواهرشفارسیwww.hra-news.org
ناشناسرشت25.09.140037ذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسکرمان01.10.140051ضربه به سر و آتش زدنپسر ودخترفارسیwww.hra-news.org
ناشناسآبادان01.10.1400جوانذبح کردنبرادرفارسیwww.hra-news.org
سهیلاتهران23.10.140048ضربه به سر و سوختننامزد دخترشفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران20.10.140048ذبح کردنبرادر شوهرفارسیwww.hra-news.org
فاطمه عالیبوشهر27.10.140017ذبح کردنناشناسفارسیwww.hra-news.org
ناشناسشوشتر22,09,140042تیراندازی کردنفرزند پسرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسشوشتر22.09.140035تیراندازی کردنبرادرفارسیwww.hra-news.org
شیماتهران05.10.140016اعلام نشدهناشناسفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران27.10.140021ضرب و شتم و مسمومیتشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناساراک18.10.140030مورد ضرب و شتمشوهرفارسیwww.hra-news.org
فاطمه شاکریکجاجرم (خراسان شمالی)14.10.1400جواناعلام نشدهشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسدامغان15.09.140035تیراندازی کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناساندیمشک02.09.140034زدن به سرششوهرفارسیwww.hra-news.org
عاطفهشهرری23.09.140030بریدن سرششوهرفارسیwww.hra-news.org
زهرا خلیلیتبریز05.10.140021ضربه به سر و خفه شدنشوهرتورکwww.hra-news.org
ساراکرج15.09.1400جوانخفه کردنبرادرفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران29.02.140070ذبح کردنفرزند پسرفارسیwww.hra-news.org
شقایقتهران15.08.140039ذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
مادر شقایقتهران15.08.140065ذبح کردنبرادر شوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسخوزستان15.01.140031خفه کنندهشوهرفارسیwww.hra-news.org
الههگلپایگان08.06.140038اعلام نشدهشوهر و دختر دومفارسیwww.hra-news.org
غزلاهواز19.11.140017سر بریدهشوهرعربwww.hra-news.org
ناشناسمشهد21.11.140045ذبح کردندوستفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران02.12.140025مورد ضرب و شتمشوهرفارسیwww.hra-news.org
مریمتهران30.02.`140047مسمومیتشوهرفارسیwww.hra-news.org
سیمینتهران22..12,1400جوانضرب و شتم و خفه کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران16.11.1400جوانضربه به سر و خفه شدنشوهرفارسیwww.hra-news.org
مریمتهران27.11.140047زیر شکنجهشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسقرچک (تهران)10.11.1400جوانذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسبندرعباس06.11.140017ذبح کردنبرادرفارسیwww.hra-news.org
محمدیادهبندرعباس 15.03,1400جوانعجیبشوهرفارسیwww.hra-news.org
طاهره شفیعایلام (هلیلان)29.11.140022تیراندازی کردنبرادر شوهرکردیwww.hra-news.org
فوزیه امینیسقز18.12.140037مورد ضرب و شتمشوهرکردیwww.hra-news.org
فاطمه صامتیکرمانشاه01.12.1400جوانذبح کردنشوهرکردیwww.hra-news.org
ناشناسکرمانشاه13.11.1400جوانتیراندازی کردندامادکردیwww.hra-news.org
ناشناسکرمانشاه13.11.1400جوانتیراندازی کردنشوهرکردیwww.hra-news.org
ناشناسکرمانشاه13.11.1400جوانتیراندازی کردنشوهرکردیwww.hra-news.org
مهتابهمدان05.12.140032خفه کردنشوهرwww.hra-news.org
ناشناستالش02.01.1401جوانتیراندازی کردندامادتالشیwww.hra-news.org
ناشناستالش02,01,1401جوانتیراندازی کردنشوهرتالشیwww.hra-news.org
ناشناستهران02.12.140025مورد ضرب و شتمشوهرفارسیwww.hra-news.org
منیره قادریکمریوان15,03,140045زدن به سرششوهرکردیwww.hra-news.org
صبری نعلبندیچتنکاب30.05.140029آتش زدنشوهرکردیwww.hra-news.org
نگار احمدیچکرمانشاه13.08.140027تجاوز و خفه کردنخواستگارکردیwww.hra-news.org
مهناز ابراهیمیباروق میاندوآب7.02,1401جوانذبح کردنشوهر دوستشکردیwww.hra-news.org
خورشید ایمان زادهباروق میاندوآب7.02.1401جوانذبح کردنشوهر دوست همسایهکردیwww.hra-news.org
ملکتاج قاوه چیانباروق میاندوآب07.02.1401جوانذبح کردنشوهر دوست همسایهکردیwww.hra-news.org
دختر ملکتاج قاوه چیانباروق میاندوآب07.02.140111ذبح کردنشوهر دوست همسایهکردیwww.hra-news.org
ناشناستهران30.01.140147خفه کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران30.01.140115خفه کردنپدرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسشیراز01.03.140125ذبح کردنناشناسفارسیwww.hra-news.org
ناشناسمشهد21.02.1401خفه کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
الهامخراسان 31.02.140134خفه کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسرضوانشهر گیلان15.01.1401جوانذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران18.02.1401جوانخفه کردنناشناسفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران14.01.140130اعلام نشدهناشناسناشناسwww.hra-news.org
ناشناسارومیه29.01.1401تیراندازی کردندامادکردیwww.hra-news.org
ناشناسگناوه15.01.140116تیراندازی کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسگناوه15.01.140155تیراندازی کردندامادفارسیwww.hra-news.org
ناشناسلارستان (فارس)11.02.140140تیراندازی کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسمشهد21.01.1401جوانStrangeling شوهرفارسیwww.hra-news.org
سارا شادی فرآمل12.01.140130خفه کردنبرادرفارسیwww.hra-news.org
ناشناساصفهان11.02.140165ذبح کردندامادفارسیwww.hra-news.org
ناشناساصفهان11.02.140122ذبح کردنشوهر خواهرشفارسیwww.hra-news.org
ناشناسالبرز18.02.140138تیراندازی کردنبرادر شوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران27.02.140134ذبح کردنخواهر و برادر ناتنیفارسیwww.hra-news.org
ناشناسرودبار09.02.140132اعلام نشدهشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسقزوین24.01.1401جوانتیراندازی کردنشوهرتورکwww.hra-news.org
ناشناسقزوین24.01.1401تیراندازی کردندامادتورکwww.hra-news.org
ناشناسخوزستان (باقه ملک)30.01.140131خفه کردنشوهراعلام نشدهwww.hra-news.org
محترم ویسیچکرمانشاه24.01.140138با ماشین دویدنفرزند پسرکردیwww.hra-news.org
ناشناسآبدان، ایلام11.0.140165تیراندازی کردنشوهرکردیwww.hra-news.org
شیوایاسوج02.02.140116تیراندازی کردنFiancéآنهاwww.hra-news.org
ناشناسیزد31.01.1401جوانمسمومیت و خفه کردنخانوادهفارسیwww.hra-news.org
زیات مزیدیکدهنو فارس07.01.140120زدن به سرشپدرفارسیwww.hra-news.org
زهرا زینال پورشات، آذربایجان غربی02.02.140122آتش زدنشوهراعلام نشدهwww.hra-news.org
ناشناستهران29.01.140134تیراندازی کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
بهارهتهران28.02,140135ذبح کردنخواستگارفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران24.02.1401جوانذبح کردندامادافغانیwww.hra-news.org
ناشناستهران04.02.140128ناشناساعلام نشدهفارسیwww.hra-news.org
ناشناساعلام نشده13.02.140116خفه کردنپدرناشناسwww.hra-news.org
ناشناسBandaranzali05.02.140178پرتاب از طبقه پنجمفرزند پسرفارسیwww.hra-news.org
ناشناساصفهان27.02.1401جوانتیراندازی کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناساصفهان27.02.1401جوانتیراندازی کردندامادفارسیwww.hra-news.org
ناشناسالبرز06.05.1401جوانذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران29.04.140150ذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسمشهد16.04.1401جوانذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسمشهد16.04.1401جوانذبح کردندامادفارسیwww.hra-news.org
رعناتهران08.04.1401جوانخفه کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناس مشهد28.03.140135ذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسQom15.04.140124تیراندازی کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران21.04.140122خفه کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسشیراز30.03.140142تیراندازی کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسمشهد08.05.140117 ضربه چاقو به بدنش زدشوهرفارسیwww.hra-news.org
گلجامی نجفیکرمانشاه26.04.140146زدن به سرششوهرکردیwww.hra-news.org
ناشناستهران30.04.140120خفه کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسزنجان30.04.1401تیراندازی کردنشوهرتورکwww.hra-news.org
ناشناسمشهد16.05.140138ذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
نسرینتهران09.5.1401خفه کردندوست پسرفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران30.04.140135ذبح کردنناشناسفارسیwww.hra-news.org
بهارهمشهد04.04.140034بریدن سرششوهر فارسیwww.hra-news.org
ناشناسیزد23.04.140128اعلام نشدهشوهرفارسیwww.hra-news.org
فاطمه زارعیکسردشت5.04.140123به بدن ضربه خورده استشوهر سابقفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران29.04.140150به بدن ضربه خورده استشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران12.05.140130به بدن ضربه خورده استشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسمشهد13.04.140126ذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسالبرز05.05.1401بالغبریدن بدنش با سنگ فرزشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسشیراز01.03.140124به بدن ضربه خورده استناشناسفارسیwww.hra-news.org
آریانا لشگریچنورآباد ممسنی (فارس)10.04.140116تیراندازی کردنپدرآنهاwww.hra-news.org
ناشناسالبرز14.05.140135به بدن ضربه خورده استبرادر شوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسسنندج06.03.140135خفه کردناعلام نشدهکردیwww.hra-news.org
ناشناسبندرلنگه24.03.140122خفه کردنناشناسفارسیwww.hra-news.org
k.dتهران12.03.140145تیراندازی کردنخواستگارفارسیwww.hra-news.org
آنیتا خردمندگنبدکاووس11.05.140128مورد ضرب و شتمشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسشهرک نفت (تهران)09.05.140135خفه کردناعلام نشدهاعلام نشده www.hra-news.org
محدثه ملکیانایلام (دره شهر)11.04.140130تیراندازی کردنشوهرکردیwww.hra-news.org
کیمیا ملکیانایلام11.04.140116تیراندازی کردنشوهر خواهرشکردیwww.hra-news.org
فریباسیب و سوران30.04.140128حلق آویز کردنپدر و عموبلوچwww.hra-news.org
مریممشهد04.05.1401جوانناشناسشوهر سابقفارسیwww.hra-news.org
سارا رضائیچگیلان28.03.140132خفه کردنشوهرگیلانیwww.hra-news.org
ناشناسگاین29.03.140152ذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسخاش سیستان و بلوچستان13.03.140148ذبح کردنفامیل نزدیکفارسیwww.hra-news.org
ناشناسخاش 13.03.140117ذبح کردنفامیل نزدیکفارسیwww.hra-news.org
ناشناسقم15.04.140124تیراندازی کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
فرنازرودهن10.04.1401جوانذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
لیداتهران23.04.1401جوانآتش زدنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسشوشتر15.03.1401جوانذبح کردنبرادرناشناسwww.hra-news.org
رویاشهریار12.04.140149ذبح کردنناشناسفارسیwww.hra-news.org
سرگل اکبریچسنندج20.03.140142زدن به سرششوهرکردیwww.hra-news.org
ناشناسرودان (هرمزگان)07.03.140138اعلام نشدهدوستفارسیwww.hra-news.org
زینب گلیقتنکابن28.03.1401جواناعلام نشدهشوهر و پسرفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران11.05.140152ذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران10.05.1401بالغناشناسفرزند پسرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسرشت07.05.140151ذبح کردن پسر خواندهگلنیکwww.hra-news.org
ناشناسکرج06.05.1401جوانذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناستهران11.05.1400جوانذبح کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ناشناسزرند14.02.1401جوانذبح کردنخانوادهفارسیwww.hra-news.org
ناشناسسنندج12.05.1401جوانتیراندازی کردنشوهرکردیwww.hra-news.org
ناشناسسنندج12.05.1401جوانتیراندازی کردنشوهر خواهرشکردیwww.hra-news.org
ناشناسدزفول03.01.1401جوانتیراندازی کردنشوهرwww.hra-news.org
ساراتهران10,05,1401جوانخفه کردنشوهرفارسیwww.hra-news.org
ریحانهوتهران14.03.1401جوانخفه کردنبرادر شوهرفارسیwww.hra-news.org
ریحیحانانهمهاباد03.05.140127کتک خورده و عجیبشوهرکردیwww.hra-news.org
زهرا گودرزوندچگینیمهاباد10.04.140117شوهر و برادرخفه کنندهگیلانیhengaw.net
زهرا گودرزوندچگینیگیلان18.05.140138شوهرذبح (ضربه زدن به بدن)فارسwww.moniban.news
مریممشهد18.05.140135شوهرذبح و پرت شدن از طبقه سومفارسwww.rokna.net
ناشناختهشهریار (کرج)18.05.140138دوستذبح کردنفارسwww.etemadonline.com
مریمتهران22.05.1401اعلام نشدهدامادذبح کردنکردیwww.rokna.net
ناشناختهارومیه23.05.140175فرزند پسرذبح، 30 ضربه چاقو به بدنفارسwww.feedik.com
ناشناختهتهران26.05.140135برادرعجیبفارسwww.javanonline.ir
ناشناختهتهران15.05.140132شوهرذبح (خنجر زدن به بدن)فارسiranwire.com
محبوبه حیدریانکاشان27.05.1401جوانشوهرذبح کردنکردیkhabarban.com
ناشناختهکرمانشاه26.05.140146دامادتیراندازی کردنفارسwww.tabnak.ir
ناشناختهفسا26.05.140122همسایهذبح کردنبلوچیnegahiran.ir
سپیدهایرانشهر24.05.140133شوهرذبح کردنتورکwww.khabarfoori.com
ناشناختهاردبیل25.05.140135دوست هوسبنتیراندازی کردنفارسdonya-e-eqtesad.com
ناشناختهمشهد27.05.140157شوهرتیراندازی کردنکردیhengaw.net
ثریا زنگنه آزادکرمانشاه30.05.1401جوانناشناختهتجاوز شده و خفه شدفارسwww.moniban.news
ناشناختهشیراز01.06.140139شوهرذبح و سوزاندن بدنشفارسwww.yjc.news
ناشناختهکرج06.06.140163شوهرمورد ضرب و شتمفارسwww.rokna.net
ناشناختهنیشابور08.06.140116شوهرمورد ضرب و شتمفارسwww.arshehonline.com
فاطمهمشهد05.06.140128برادران و پسرعموهاشکنجه و کتک خوردهکردیhengaw.net
آیسل دومانیخوی09.06.140132شوهرخفه کنندهفارسwww.vaghtesobh.com/
ناشناختهتهران26.05.140141شوهرذبح کردنتورکwww.rokna.net/
ناشناختهاراک15.06.1401اعلام نشدهشوهرتیراندازی کردنبلوچیsedayiran.com
مینا شهسواریایرانشهر21.04.140143ناشناختهذبح کردنفارسjamejamonline.ir
ناشناختهاصفهان02.04.140134شوهرسرش را بریدند و ذبح کردندفارسkhabarban.com
بهارهمشهد16.06.1401جواندوست پسربگذارش روی شعلهفارسwww.rokna.net
ساراتهران22.06.140130خواستگارذبح کردنناشناختهwww.etemadonline.com
ناشناختهاردبیل10.07.1401جوانناشناختهخفه کردنفارسwww.rokna.net
پریاتهران19.06.140125دوستشمورد ضرب و شتمفارسwww.etemadonline.com
شیرینتهران12.07.1401جوانشوهرخفه کنندهفارسwww.gostaresh.news
ناشناختهتهران22.03.140135دوست پسرذبح کردنفارسwww.fartaknews.com
سمانهتهران17.06.140127دوست دختر شوهربگذارش روی شعلهفارسdiyarmirza.ir
خدیجهمشهد19.06.1401جوانشوهرتیراندازی کردنبلوچیwww.rokna.net
مبینا شهسواریایرانشهر17.06.140136ناشناختهتیراندازی کردنکردیshahraranews.ir
شیلر رسولیمریوان29.06.1401میانسالشوهربریدن سرشفارسwww.rokna.net
ناشناختهتهران09.07.1401جوانداییتیراندازی کردنناشناختهwww.mosalasonline.com
ناشناختهساکت باش31.06.1401میانسالشوهرضربه زدن به سرفارسwww.fartaknews.com
ناشناختهتهران22.06,1401جوانشوهرذبح کردناعلام نشدهandishemoaser.ir
ناشناختهاعلام نشده26.06.140163شوهرخفه کردنفارسwww.moniban.news
ناشناختهکرج16.06.140116شوهرمورد ضرب و شتمفارسwww.rokna.net
ناشناختهمشهد04.07.140122دوست پسرخفه کنندهفارسwww.moniban.news
مهنازکرج20.07.1401جواندوست پسرذبح کردنفارسwww.etemadonline.com
سوگولتهران01.08.1401جوانشوهرذبح کردنفارسwww.didbaniran.ir
ناشناختهمشهد15.08.1401جواندوستذبح کردنفارسwww.hamshahrionline.ir
صبامشهد17.07.1401جوانافسر پلیستیراندازی کردنبلوچkayhan.london
سمیرا دستجردیکرمان06.08.140122شوهرذبح کردنفارسdonya-e-eqtesad.com
ناشناختهالبرز، ساوجبلاغ29.04.1401جوانشوهرذبح کردنفارسwww.rokna.net
ناشناختهتهران09.08.1401جوانشوهرمسمومیتفارسwww.fartaknews.com
ناهیدتهران15.07.140127شوهرخفه کنندهفارسwww.mosalasonline.com
ناشناختهکرج21.07.1401جوانخواستگارذبح کردنکردیwww.rokna.net
ناشناختهایلام11.08.1401اعلام نشدهفرزند پسرذبح کردنگیلانیwww.tabnak.ir
ناشناختهرودسر، گیلان11.08.140130ناشناختهذبح کردنفارسwww.tabnak.ir
ناشناختهمشهد02.09.1401جوانشوهرکتک زدن و خفه کردنفارسwww.tasnimnews.com
ناشناختهتهران21.08.1401میانسالیاعلام نشدهذبح کردنفارسdonya-e-eqtesad.com
ناشناختهتهرانPublished 02.09.1401, but it happened 2 years ago25شوهرذبح کردنفارسwww.etemadonline.com
سانازپاکدشت کرج13.09.140152شوهرخفه کردنفارسwww.etemadonline.com
کبریتهران13.09.140140شوهر سابقذبح کردنکردیkhabarban.com
Katayoon Aminianسنندج15.09.1401میانسالیناشناختهخفه کنندهفارسwww.etemadonline.com
ناشناختهکرمان14.09.140117پدرذبح کردنعربwww.tabnak.ir
معصومهاهواز15.09.140172شوهرزدن بر سرفارسwww.rokna.net
ربابرباط کریم30.08.140130شوهراعلام نشدهکردیwww.tabnak.ir
ناشناختهاشنویه07.09.140135شوهرمورد ضرب و شتمفارسwww.etemadonline.com
ناشناختهمشهد13.09.1401اعلام نشدهشوهرذبح کردنفارسwww.rouydad24.ir
ناشناختهکرج08.09.1401جوانشوهرذبح کردنفارسwww.gostaresh.news
ناشناختهکرج13.09.1401جوانشوهرتیراندازی کردنتورکwww.rokna.net
ناشناختهتبریز26.08.1401جوانبرادراعلام نشدهافغانیwww.rokna.net
ناشناختهکرمان18.08.140140شوهرتیراندازی کردنلرfararu.com
ناشناختهلرستان22.08.1401اعلام نشدهشوهرذبح کردنتورکwww.rokna.net
ناشناختهتبریز05.10.140128دوست پسرخفه کنندهفارسvaghayerooz.com
مهرنوشتهران26.09.140148برادر شوهرتیراندازی کردنکردیwww.isna.ir
ناشناختهکرمانشاه06.10.140140دوستتیراندازی کردنلرwww.etemadonline.com
ناشناختهخرم آباد10.10.140116پدر و عمومورد ضرب و شتمفارسwww.etemadonline.com
نگینخمین12.09.140142شوهر سابقذبح کردنکردیwww.rokna.net
ناشناختهکردستان20.09.1401اعلام نشدهدامادتیراندازی کردنفارسwww.etemadonline.com
بهارهتهران23.09.1401جوانشوهرذبح کردنفارسfararu.com
Soheilaمشهد21.09.1401میانسالیفرزند پسرذبح کردنفارسwww.etemadonline.com
ناشناختهتهران20.09.1401جوانشوهرذبح کردنفارسwww.rokna.net
اکرمگلستان07.10.1401میانسالیدامادذبح کردنترکwww.namehnews.com
حمیدهتهران24.10.140146شوهرآتش زدنفارسwww.rokna.net
ناشناختهتهران08.10.140145اعلام نشدهکتک خورده به سر و صورتاعلام نشدهwww.etemadonline.com
هانیهتهران21.09.1401جوانشوهرذبح کردنترکwww.rokna.net
ناشناختهتبریز04.09.140113پدرتیراندازی و بریدن سرعربwww.eghtesadnews.com
ناشناختهاهواز09.09.1401جوانشوهرذبح کردنفارسwww.rokna.net
ناشناختهکرج02.10.140138شوهرخفه کنندهترکwww.rokna.net
ناشناختهتبریز11.11.140146شوهر سابقتیراندازی کردنکردیwww.tabnak.ir
رضوان ندیمیاسلام آبادغرب11.11.140125شوهر سابقتیراندازی کردنکردیhengaw.net
نگین رستمیکامیاران09.11.1401جوانشوهر سابقآتش زدنکردیhengaw.net
فیروزه مرادیمریوان09.11.140126برادرذبح کردنکردیhengaw.net
زهره لندیکرمانشاه09.11.1401جوانشوهرتیراندازی کردنفارسwww.rokna.net
پرویناهواز02.11.140130دوست پسرخفه کنندهفارسwww.etemadonline.com
ناشناختهتهران27.10.1401جوانشوهرپرت کردن از پنجرهفارسwww.etemadonline.com