یک زن سی و هفت ساله در شهرستان پاکدشت، در اواسط فروردین با انگیزه ناموسی توسط همسرش به قتل رسید. متهم به قتل که پیکر مثله شده همسرش را در بیابان های اطراف پاکدشت رها کرده بود، هم اکنون در بازداشت بسر میبرد.