هلاله الیاسی، شهروند اهل سقز،

هلاله الیاسی، شهروند اهل سقز، تازه‌ترین قربانی خشونت خانگی براساس گزارش «ایران‌وایر»، در روز جهانی