انتقاد مرجان کی‌پور از آمار رسمی زن‌کشی در ایران: کمتر از تعداد واقعی است؛ نام مهسا نیامده است

مرجان کی‌پور، مدیر وب‌سایت «استاپ‌ فمساید ایران» که موارد زن‌کشی در ایران را ثبت می‌کند، با زیر سوال بردن آمار رسمی اعلام شده در رسانه‌های ایران می‌گوید در این آمار مهسا امینی، و همچنین سایر زنانی که تحت «فشارهای غیرعادی جمهوری اسلامی» جانشان را از دست داده‌اند، نیامده است.